PREKIŲ PRISTATYMAS

Įsigytas prekes internetu paruošiame per 5 darbo dienas.

Pristatome paštomatu arba nurodytu adresu per paštą. Pristatymas Lietuvoje trunka 1-2 darbo dienas. Taip pat siunčiame ir į užsienį.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jei mūsų prekės buvo ne tokios, kokių tikėjotes, jas galite grąžinti per 14 dienų, nuo pristatymo datos. Grąžinamos prekės privalo būti nenaudotos. Prekių siuntimo atgal išlaidų nepadengiame.

Individualūs užsakymai gali būti grąžinti tiktais tuo atveju, jei yra pastebėtas gamyklinis brokas.

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja interneto svetainės www.audrepoxy.com   pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo taisykles, asmenų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu ir taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis mums priklausančią ir valdomą internetinę svetainę www.audrepoxy.com, elektroninio ryšio priemonėmis bei sudarydami susitarmus.
  2. Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
  3. Šioje Politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis.
  4. Naudodamiesi mūsų internetine svetaine, ar užsisakydami šios internetinės parduotuvės prekes ar paslaugas ir (arba) pateikdami asmens duomenis Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip aprašyta šioje Politikoje. Jeigu nesutinkate su šia Politika, šia interneto parduotuve prašome nesinaudoti ir neteikti asmens duomenų.
  5. www.audrepoxy.com turi teisę keisti Politiką.
  6. Ši Politika skelbiama interneto svetainėje.
  7. įsipareigojame apsaugoti Jūsų privatumą ir laikytis visų taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų.

INFORMACIJA, KURIĄ GAUNAME IR TVARKOME

  1. Mes gauname asmens duomenis, kai Jūs vykdote pirkimus, naudojatės mūsų paslaugomis ar užsiregistruojate svetainėjė, kad būtų teikiamos mūsų paslaugos užsakant prekes, ar kitu būdu aplankote mūsų interneto parduotuvę. Gaunama tokia informacija, kaip pavyzdžiui Jūsų IP adresas, apsilankymų skaičius, Jūsų peržiūrėtas turinys bei kita informacija, taip pat informacija, kurią Jūs teikiate mums registruojantis mūsų interneto parduotuvėje, perkant ar kitokiu būdu lankant mūsų interneto parduotuvę, tokią kaip pavyzdžiui vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris bei kitus rekvizitus, reikalingus vartotojo atpažinimui ir jo veiksmų vykdymui arba kurių gali prireikti mums teikiant Jūsų užsakomas prekes, susisiekimo su Jumis, ar prekių pristatymo tikslais

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  1. Jūsų asmens duomenis www.audrepoxy.com   tvarko šiais tikslais:

9.1.   prekių ir paslaugų teikimui. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų prašymus, vykdydami Jūsų užsakymus tam, kad Jūsų užsakymas būtų įvykdytas;

9.2.   susisiekimui su Jumis, kai atsakydami Jūsų paklausimus, apie mūsų siūlomas prekes.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI  

10. www.audrepoxy.com saugo Jūsų pateiktus duomenis ne ilgiau nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga www.audrepoxy.com teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

11. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

ASMENS DUOMENŲ PATEIKIMAS KITIEMS

12. Jūsų asmens duomenų mes neparduodame, nenuomojame ar kitokiu būdu nepateikiame kitiems asmenims, išskyrus:

12.1.   kai Jūsų asmens duomenis pateikiame kitiems asmenims, esant Jūsų sutikimui. Pavyzdžiui, su Jūsų sutikimu galime perduoti Jūsų asmens duomenis siuntų ir/ar kurjerių tarnyboms, siekiant pristati Jums prekes;

12.2.   kai Jūsų asmens duomenis teikiami institucijoms ar įstaigoms, turinčioms teisę gauti asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms. .

JŪSŲ TEISĖS

13. Jūs turite teisę:

13.1.    pateikę mums prašymą prašyti, kad www.audrepoxy.com leistų susipažinti su Jūsų duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

13.2.   nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

13.3.   atšaukti sutikimą.

14. Norint įvykdyti 13 punkte išvardintus prašymus ir siekiant Jus identifikuot, Jūsų gali būti paprašoma pateikti papildomą informaciją.

SLAPUKAI

15. Į jūsų kompiuterį www.audrepoxy.com gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.

18. Jei dėl Politikos nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected]